Disclaimer

Disclaimer van KamerRoermond

KamerRoermond is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamerRoermond, noch van websites die op enigerlei wijze met KamerRoermond zijn verbonden. KamerRoermond is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamerRoermond beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamerRoermond is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamerRoermond worden aangeboden. KamerRoermond garandeert niet dat de op KamerRoermond aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamerRoermond garandeert ook niet dat de op KamerRoermond aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamerRoermond garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamerRoermond hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamerRoermond is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamerRoermond. U vrijwaart KamerRoermond voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamerRoermond.